GATEway District Officers

2017-2018
Governor

Mary Still

gov@gatewayoptimists.org

     
Secretary

Anita Still

secretary@gatewayoptimists.org

     
Treasurer

Scott Solomon

treasurer@gatewayoptimists.org

     
Governor-Elect

Gwen Gable

gov-elect@gatewayoptimists.org

     
Immediate Past Governor

Rudy Corn

past-gov@gatewayoptimists.org

     
Past Governor

Tony Bell

past-gov@gatewayoptimists.org